Legislatíva

Zoznam legislatívnych predpisov súvisiacich so životným prostredím za kapitolu Vodné hospodárstvo, ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb

•Aktualizované 20. júl 2018

 
> Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č.  180/2013 Z. z., zákona č.  32/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z, zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z., zákona č. 51/2018 Z. z.    

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb k vodám a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Tento zákon vytvára podmienky na:

 1. všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine,
 2. zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
 3. účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
 4. manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek,
 5. znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a socha,
 6. zabezpečenie funkcií vodných tokov,
 7. bezpečnosť vodných stavieb.

 

> Zákon č. 306/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Zákon mení niektoré ustanovenia v zákonoch ohľadom vôd určených na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

Ustanovuje podrobnosti o zaraďovaní vodných stavieb do kategórií, o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami, o vykonaní skúšky na získavanie odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu a o vydávaní osvedčení odbornej spôsobilosti na výkon dohľadu, o výkone technicko-bezpečnostného dozoru nad vodnými stavbami.  

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby

Manipulačný poriadok vodnej stavby obsahuje zásady a postupy manipulácie s vodou na vodných stavbách pri všetkých prietokových situáciách tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť a spoľahlivosť vodnej stavby, bezpečnosť územia ovplyvňovaného vodnou stavbou, účelné a hospodárne využitie vody, zabezpečila ochrana a zlepšovanie kvality vody a aby sa znížili škodlivé účinky povodní, sucha a ľadových javov.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2005 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných stavieb

Ustanovuje podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov na účely zabezpečenie účelného, hospodárneho a trvalo udržateľného využívania vôd prírodného zdroja a zachovania ekologickej stability oblastí povodí.

 

> Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády č. 398/2012 Z. z.

Ustanovuje :

 1. požiadavky na kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto vôd,
 2. klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého chemického stavu povrchových vôd a dobrého ekologického potenciálu povrchových vôd,
 3. limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich vypúšťanie v citlivých oblastiach,
 4. požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a z povrchového odtoku,
 5. limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do povrchových vôd.

 

> Nariadenie vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky

Nariadenie ustanovuje normy kvality pre prioritné látky a niektoré ďalšie znečisťujúce látky s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd v súlade s programom opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

 

> Nariadenie vlády SR č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd

Nariadenie v prílohách ustanovuje na účely hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd ich prahové hodnoty a tiež aj zoznam útvarov podzemných vôd.

 

> Nariadenie vlády SR č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd

Nariadenie ustanovuje technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd, ako aj minimálne pracovné kritériá analytických metód uplatňovaných pri monitorovaní stavu vôd, sedimentov a živých organizmov a pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýzy a kontroly kvality.

 

> Nariadenie vlády SR č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov

Príloha predmetného nariadenia obsahuje záväznú časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.

 

> Nariadenie vlády SR č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd v znení nariadenia vlády č. 213/2016 Z. z.

Nariadenie ustanovuje spôsob hodnotenia chemického stavu útvaru podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd, ktoré sa bude vykonávať na základe porovnania vypočítaných ročných priemerných hodnôt nameraných údajov v každom monitorovacím mieste s normami kvality a prahovými hodnotami.

  

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 242/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, o environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o plánovaní v povodiach.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

Príprava na zásobovanie vodou je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie , pre ozbrojené sily, pre ozbrojené bezpečnostné zbory a pre ostatné zložky.

 

> Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z., o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona a v znení vyhlášky č. 212/2016 Z. z.  

Ustanovuje podrobnosti o zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd, o spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o vypúšťaní odpadových vôd, ďalej o vedení evidencie o vodách a bilancovaní množstva povrchových vôd a podzemných vôd.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

Jedná sa o zoznam vodohospodársky významných vodných tokov uvedených v prílohe vyhlášky.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže

Určuje podmienky pre vymenovanie členov vodnej stráže.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd

 Upravuje podrobnosti o:

 1. zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,
 2. náležitostiach plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
 3. postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov

Určuje ochranné pásma vodných zdrojov podľa I. – III. stupňa ochrany a ich hranice.

 

> Nariadenie vlády č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace spoplatňovaním užívania vôd

Nariadenie vlády ustanovuje neregulované platby za udržiavanie splavnosti vodných ciest, vytyčovanie plavebnej dráhy na plavbu na vodných cestách a regulované platby napr. Za odbery povrchových vôd, využívanie hydroenergetického potenciálu, odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách.

 

> Nariadenie vlády č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

Toto nariadenie definuje citlivé a zraniteľné oblasti včítane ich zoznamu v prílohe nariadenia a mapy zraniteľných oblastí.

 

> Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Poľnohospodárska pôda v zraniteľných oblastiach je zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného systému poľnohospodárskych parciel do troch skupín s rôznym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka a spôsobom hospodárenia.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 73/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie

Vyhláškou sa identifikujú významné a trvalo vzostupné trendy koncentrácií znečisťujúcich látok alebo skupín znečisťujúcich látok vo všetkých útvaroch alebo v skupinách útvarov podzemných vôd, ktoré sú charakterizované ako rizikové, z údajov získaných z programu monitorovania kvality podzemných vôd.

  

> Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 131/2000 Z. z., o uzavretí dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných tokoch

 

∗Právna úprava verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

> Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č.  364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z .z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 150/2017 Z.z.

Tento zákon upravuje:

 1. a) zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
 2. b) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní

verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátanie ich prípojok,

 1. c) pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 262/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní

Vyhláška ustanovuje postup vypracovania plánu obnovy verejného vodovodu a obnovy verejnej kanalizácie, ktorá vychádza z posúdenia súčasného stavu existujúcich objektov a zariadení. Plán obnovy sa vypracúva podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe vyhlášky.

 

> Vyhláška ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Vyhláška upravuje podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov vrátane úpravne vôd a verejných kanalizácií vrátane čistiarne odpadových vôd.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 605/2005 Z. z., o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu, údajov o objektoch a zariadeniach verejnej kanalizácie. Rozsah údajov je uvedený v prílohách vyhlášky.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

ustanovuje požiadavky na kvalitu surovej vody a hraničné hodnoty ukazovateľov kvality vody, spôsob a frekvenciu merania hodnôt jednotlivých ukazovateľov, ako aj kategórie štandartných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

Ustanovuje odber vzoriek a vykonávanie rozborov odpadových vôd v rámci prevádzkového monitoringu verejnej kanalizácie, jedná sa o kontrolu množstva a zloženia odpadových vôd. Tento monitoring sa vykonáva v rozhodujúcich miestach verejnej kanalizácie a u producentov odpadových vôd pripojených na verejnú kanalizáciu.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje technicko-prevádzkovú dokumentáciu , pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všetkých zariadení vlastníka verejného vodovodu, pokyny, návody a postupy pri výkone vodohospodárskych činností súvisiacich sprevádzkovaním verejného vodovodu.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd , o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 209/2013 Z. z.

 Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie, tiež spôsob výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie a smerné čísla spotreby vody.

 

> Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 124/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.

 

∗Právna úprava rybárstva:

> Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z. v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z.

Tento zákon upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak , aby priamo alebo prostredníctvom ekologických väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o: členení vôd, evidenciu a označovanie rybárskych revírov, vydávaní povolení na rybolov, čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších lovných mierach a o počte rýb, opatreniach na záchranu rýb , skúške rybárskeho hospodára.

 

∗Právna úprava ochrany pred povodňami

> Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 71/2015 Z. z. a zákona č. 303/2016 Z. z.

Zákon ustanovuje opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, tiež upravuje plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami, práva a povinnosti orgánov štátnej správy, orgánov ochrany pred povodňami, vyšších územných celkov, obcí, právnických a fyzických osôb pri ochrane pred povodňami a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňové škody

ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na povodňové zabezpečovacie práce a výdavkoch na povodňové záchranné práce, ktoré boli vynaložené počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o predkladaní:

 1. priebežných správ o povodňovej situácii,
 2. súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a o vykonaných opatreniach na ochranu pred povodňami („súhrnná správa“).

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby

Vykonávanie predpovednej povodňovej služby zabezpečuje slovenský hydrometeorologický ústav.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

Vyhláška ustanovuje podrobnosti o obsahu a postup schvaľovania povodňových plánov zabezpečovacích prác, ktorý vypracúva správca vodohospodársky významných vodných tokov.

 

> Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách

Vyhláška ustanovuje podrobnosti zobrazenia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní

Vyhláška ustanovuje podklady na vypracovanie predbežného hodnotenia povodňového rizika alebo pravdepodobného výskytu potenciálne významného povodňového rizika.

 

> Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácií plánov manažmentu povodňového rizika

Vyhláška ustanovuje vo svojich prílohách obsah a aktualizácie plánov manažmentu povodňového rizika pre správne územia povodí Dunaja a Visly.

 

∗Súvisiace predpisy:

> Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva, požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky, požiadavky na radiačnú ochranu, opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach, povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.

 

> Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon upravuje uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, využívanie a ochranu prírodných liečivých a minerálnych zdrojov, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri využívaní a ochrane prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

 

> Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2010 Z. z.

Zákon upravuje aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, tak aby sa vylúčil ich škodlivý vplyv na vlastnosti pôdy, rastliny, vodu a na zdravie ľudí a zvierat.

 

> Zákon č. 203/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
 
> Nariadenie vlády č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská

Toto nariadenie upravuje požiadavky na prírodné kúpaliská a na vody vhodné na kúpanie, ich monitorovanie, klasifikáciu a riadenie kvality vody vhodnej na kúpanie, ukazovatele kvality vody a ich medzné hodnoty , rozsah a početnosť kontrol kvality vody ako aj poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie.

 

> Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 397/2013 Z. z.

Vyhláška upravuje požiadavky na vodu určenú na kúpanie, ukazovatele kvality vody určenej na kúpanie, tiež monitorovanie, klasifikáciu a riadenie vody určenej na kúpanie ako aj poskytovanie informácií verejnosti.

 

> Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku  

Vyhláška upravuje požiadavku na kvalitu vody na prírodnom a na umelom kúpalisku, rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpalisku, požiadavky na prevádzku, prevádzkový poriadok, dispozičné riešenie, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení kúpaliska.

 

> Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády č. 496/2010 Z. z. a nariadenia vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie ustanovuje povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vyrábajú a dodávajú vodu určenú na ľudskú spotrebu a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou , ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich limity , rozsah , početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody. Nariadenie sa netýka pre pramenité vody, prírodné minerálne vody vhodné na prípravu stravy pre dojčatá, prírodnú minerálnu vodu a prírodnú liečivú vodu.

 

> Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

Vyhláška ustanovuje hygienické požiadavky na zloženie, úpravu a označovanie povrchu výrobkov určených na styk s pitnou vodou určenou na ľudskú spotrebu.

 

> Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.

Vyhláška ustanovuje podrobnosti pri rozsahu analýz a početnosti odberu vzoriek, monitorovaní vodovodných sietí pred uvedením nových zdrojov pitnej vody do prevádzky, stanovenie rádiologických ukazovateľov v pitnej vode a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.